За нас

Лада КЛУБ БЪЛГАРИЯ” е сдружение, в частна полза, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за създаване на условия за
максимално благоприятно развитие на МАРКАТА “ВАЗ” в Република България.
Лада КЛУБ БЪЛГАРИЯ” е сдружение на собственици и почитатели на леки автомобили от Марката “ВАЗ”

Основни цели на Сдружението са популяризиране на марката “ВАЗ”, предоставяне на съдействие и помощ на членовете му чрез:

 1. Обмяна на технически и технологични идеи , споделяне на опит, взаимопомощ.
 2. Обединяване на собствениците на марката.
 3. Провеждане на мероприятия на територията на Република България и чужбина.
 4. Провеждане на разяснителна политика сред подрастващото поколение с цел – намаляване на ПТП по пътищата в страната.
 5. Повишаване на културата на шофиране, квалификацията, уменията и обективната оценка на възможните ситуации възникнали на пътя.
 6. Организиране на вътрешно клубни ралита при спазване на всички закони.
 7. Излъчване на собствен участник в рали състезания в страната и чужбина.
 8. Защита на интересите и не допускане на дискриминационна политика на притежателите на МПС пред органите на властта и реда.
 9. Водене на непримирима борба с хулиганите на пътя – координиране на усилията с органите на реда.
 10. Изработване и представяне пред съответните органи на единни позиции и предложения на членовете по възникнали проблеми в организацията на транспорта по пътищата на страната, както и на предложения за тяхното преодоляване;
 11. Участие, при покана в държавно - обществени консултативни органи: работни групи, комисии, комитети, съвети и др. под., в които се обсъждат проблеми, свързани с безопасността на движението; Насърчаване на обмяната на професионални идеи, възгледи и опит на членове на клуба и всички заинтересовани лица;
 12. Разпространяване на приложни знания, чрез организиране на семинари, курсове, автопоходи и други подобни;
 13. Съдействие за разпространяване на постиженията на науката и техниката, както и на чуждестранния опит в справяне с проблемите на движението по пътищата;
 14. Подпомагане установяването на делови контакти, воденето на преговори и сключването на договори от членовете на сдружението с български и
  чуждестранни делови партньори или нестопански организации;
 15. Утвърждаване на етичен кодекс за членовете на сдружението;
 16. Съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете на сдружението;
 17. Членство и сътрудничество с други сдружения ;
 18. Участие в български и международни програми и проекти;

Условия за ползване и Защита на личните данни

Можете да видите Условията за ползване и политиката за Защита на личните данни тук: Условия за ползване и Защита на личните данни